Reduceren van mobiliteitskosten

Algemene voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van BROCAR FLEET MANAGEMENT
gevestigd te Nuland , aan de Duyn en Daelseweg 29
K.v.K.  Oost Brabant  160.74.209   en B.T.W. nr. 0892.90.306.B.01.5210.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen voorwaarden door wederpartij wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de wederpartij, behoudens ingeval en voor zover voorwaarden van wederpartij door ons uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd zijn.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Opdrachtgever" Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
"Producten" alle zaken die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle resultaten van dienstverlening door ons, zoals montage, installatie, advies, huur, onderhoud, opleidingen, instructies, beheer, etc.

Artikel 2 Aanbiedingen: totstandkoming overeenkomsten

2.1 Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Elke aanbieding of prijsopgave van ons is gebaseerd op veronderstelling dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven ons (intellectueel) eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.

2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

2.4 Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of prijsopgave zijn voor ons ten allen tijde slechts bindend, indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

2.6 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang, geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. Onze administratie is hierbij beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
2.7 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

2.8  Indien de kliënt akkoord gaat met de offerte en hiervoor een opdracht bevestiging stuurt, of een handtekening plaats voor akkoord op de offerte, dan zullen wij de benodigde onderdelen bestellen. De uiteindelijke factuur dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuur datum betaald te zijn. 

Artikel 3 Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. De kosten van montage kan afzonderlijk worden genoemd.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden materialen bij orders boven de 275,- Euro binnen Nederland franco afgeleverd, voor orders beneden de 275,- Euro binnen Nederland wordt een vaste vergoeding voor vracht-/afhandelingskosten in rekening gebracht (deze vergoeding kan per jaar aangepast worden).
Alle orders die buiten Nederland afgeleverd dienen te worden, worden uitsluitend af fabriek geleverd, dus exclusief vervoer, verzending, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen.

3.3 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften.

3.4 Al onze prijsopgaven worden gedaan, exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

Artikel 4 Verpakking

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten - indien noodzakelijk en te onzer uitsluitende beoordeling - voorzien worden van een verpakking, waarin producten gebruikelijk worden verhandeld.

Artikel 5 Levering en Levertijd

5.1 Op het moment dat de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten gaat het risico van de goederen op de opdrachtgever over.

5.2 De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan.

5.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Onze administratie is in dit verband beslissend.

5.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake "Betaling".

5.5 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding zijn wij niet aansprakelijk.
Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke te stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij wij in overmacht verkeren.

5.6 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele minderopbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

Artikel 6 Montage: Installatie

6.1 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan de noodzakelijk faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door ons uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen ten allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever zorgt onder meer voor eigen risico, dat onze monteurs in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Hij verstrekt met inachtneming van hulpwerkkrachten, de nodige bijstand.

6.3 Reiskosten worden in rekening gebracht, wij behouden ons het recht voor om extra loonkosten apart in rekening te brengen, indien wij naar ons oordeel, genoodzaakt zijn de werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of in bijzonder omstandigheden.

6.4 Het gestelde in artikel 5 ten aanzien van levertijd is eveneens van toepassing op de overeengekomen montage c.q. installatietijd.

6.5 Met inachtneming van het gestelde in dit artikel, geldt met betrekking tot prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q. installatie, hetgeen is opgenomen in de desbetreffende artikelen van deze voorwaarden.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van ons kan worden verlangd.
Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, almede wanprestatie door onze leveranciers, natuurrampen en oorlogen.
Aanspraken op schadevergoeding wegen gedeeltelijke of gehele niet-nakoming zijn in bovenvermelde gevallen uitgesloten.

7.2 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 8 Risico

8.1 Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 5.1.

8.2 Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten producten, welke bij ons ter bewerking, reparatie, revisie of inspectie zijn afgegeven, onder ons voor risico van de opdrachtgever. Wij verplichten ons de door opdrachtgever aan ons afgegeven producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de producten gaat eerst op de opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst terzake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voorvloeien heeft voldaan. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de koopsom onder meer verstaan de terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle ingevolge de overeenkomst terzake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d..

9.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip deze producten te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te gebruiken.

9.3 Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nader in gebrekstelling of gerechtelijke tussenkomst, de door ons geleverde en aan roerende of onroerende zaken bevestigde producten op eerste vordering te demonteren en tot ons te nemen.

9.4 Opdrachtgever is verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten doen gelden op de producten, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, ingeval opdrachtgever niet aan deze verplichting zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete verschuldigd van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd de overige ons toekomende rechten terzake van die vorderingen.

9.5 Iedere betaling, die wij van opdrachtgever ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die wij op opdrachtgever hebben ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.

Artikel 10 Betaling

10.0  Indien de kliënt akkoord gaat met de offerte en hiervoor een opdracht bevestiging stuurt, of een handtekening plaats voor akkoord, dan zullen wij de benodigde onderdelen bestellen nadat 50% is betaald  voor inbouwdatum. Het resterende deel dient uiterlijk binnen 8 dagen na inbouw betaald te worden. Of  men gaat akkoord met een automatische incasso. 

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of overeengekomen prijs terzake van door ons uit te voeren c.q. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij de aflevering dan wel binnen 8 dagen na aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm dan ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten.

10.2 Wij zijn gerechtigd, indien dit op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie. In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te leveren.

10.3 Ingeval wij met opdrachtgever zijn overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid wordt gesteld middels documentair krediet of bankgarantie, staat opdrachtgever ervoor in dat zulks steeds door middel van een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer wij in redelijkheid kunnen twijfelen aan de genoemde kwalificaties, zijn wij gerechtigd om voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen.

10.4 Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten.

10.5 Opdrachtgever is, zonder dat enige in gebrekstelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland gestelde wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 2%. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedragen ten allen tijde minimaal 135,- Euro exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

10.6 Wij zijn gerechtigd zaken van opdrachtgever, die ons ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan ons verleende opdracht, onder ons te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons.

Artikel 11 Inspectie en reclame

11.1 Opdrachtgever is verplicht producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, dan wel na afronding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid dienen uiterlijk binnen veertien dagen na aankomst van de producten c.q. afronding schriftelijk aan ons te worden medegedeeld.

11.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn aan ons te worden gemeld. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.

11.3 Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak terzake van die gebreken.

11.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de reclame kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij producten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 12 Garantie

12.1 Op de geleverde producten geldt de fabrieksgarantie. Gedurende 3 maanden na aflevering verlenen wij garantie voor montagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of - zulks te onzer beoordeling - het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een ruil systeem of nieuwe levering vervangen. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting (onderdelen van) geleverde producten vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) producten onze eigendom. Alle kosten die uitgaan boven de hierboven omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever. Ingeval wij ter uitvoering van onze garantieverplichtingen reparatieactiviteiten aan geleverde producten verrichten, blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van opdrachtgever.

12.2 Onze garantie geldt niet:

  • Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van of andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of montage.
  • Indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikte materialen of gebruikte goederen leveren.
  • Indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.
  • Indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.

12.3 Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven. Indien wij ons verbonden hebben de producten te monteren c.q. te installeren, geldt onze garantieverplichting te dien aanzien enkel, ingeval sprake is van ondeugdelijke montage c.q. installatie. In een dergelijk geval gaat de door ons verleende garantie in op de dag dat de montage c.q. installatie naar ons oordeel door ons is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, 3 maanden na aflevering in de zin van artikel 5.

12.4 Onze garantie vervalt indien:

  • Het fouten betreft welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen.
  • Opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparatie aan de geleverde producten verricht of laat verrichten.
  • Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst
  • voortvloeit, zoals onder meer de in deze voorwaarden vermelde verplichting ten aanzien van inspectie en reclamering.

12.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 en 12 omschreven garantieverplichting.

13.2 Behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

13.3 Indien en voor zover wij, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofd dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke door ons of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Indien wij in de met opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zullen wij hem over deze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich ten allen tijde zijn afnemer schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.

Artikel 14 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

14.1 Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.